Архив

Столична община организира много интересно и полезно обучение за гражданите на столицата в рамките на 2 дни по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES).

СОФЕНА подкрепя усилията на общината да повиши информираността на своите граждани по актуални теми като изграждането на малки фотоволтаични инсталации на територията на столицата.

Ето и официалната покана на Столична община:

„Второ обучение по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

В рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на второ обучение насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе на 25 и 26 октомври 2023 г. от 10,00 часа в залата на Столична община на ул. „Париж“ №1, гр. София.

Целта на обучението е да се представи на гражданите Ръководството за изграждането на малки фотоволтаични инсталации, като по този начин се дадат полезни насоки на гражданите за изграждането на малки фотоволтаични инсталации от идеята до въвеждането в експлоатация, а също така да бъдат запознати с добрите практики от Европа, свързани с енергийни общности, борба с енергийната бедност чрез използване на ВЕИ и др.“

В периода 17-19 октомври 2023 година, в Испания, се проведе последната срещa от изпълнението на проект Lightness, която се съчета с посещения на двата пилотни проекта в Алгинет, в близост до Валенсия,  и Мансанарес Ел Реал, недалеч от Мадрид.

Енергийна общност в Алгинет

В Алгинет е създаден енергиен кооператив още през 1931 г. за  доставка на електричество, като разпределителната енергийна мрежа е изцяло собственост на членовете на кооператива, тоест на самите крайни потребители. Местното ЕРД доставя 46 млн. KW електроенергия годишно чрез 40 трансформаторни центъра с инсталирана мощност от 18 000 KW до 5700 точки на захранване, оборудвани с интелигентни измервателни уреди.

В началото на 2023 г. по проект Lightness  се образува енергийна общност, в която  жителите на Алгинет се включват с  инсталирани фотоволтаични системи, свързани към мрежата, поставени на покривите на жилищните сгради.

Манса енергия

В община Мансанарес Ел Реал е организирана енергийна общност по инициатива на общината, която включва 5 обществени сгради, 15 семейства в ситуация на енергийна бедност и над 30 участници от кварталната енергийна асоциация и други, насърчавани и подкрепяни от местната власт. На покрива на общинския спортен център е изградена фотоволтаична инсталация с батерия има и точка за  зареждане на електромобили. Децата в общинското училище също са включени в  инициативата, като за тях е  подготвена програма за пестене на енергия с награди. В общината е създаден Общински енергиен офис, който подпомага дейността на общността.

За повече информация за добрата практика на община Мансанарес вижте видеото link

На 10 и 11 октомври в София се събра международният екип  на проект DeRisk за провеждането на втората среща на партньорите.

Успешно бе отчетено изпълнението на текущите задачи. По работния пакет, за който отговаря СОФЕНА, са изготвени и предадени два доклада – PESTLE Анализ PESTLE и сравнителен анализ на навлизането на пазарите на гъвкави услуги  и Анализ на регулаторното въздействие на местните гъвкави пазари и услуги,  извършени в над 10 европейски страни и Турция включително.

Преглед бе извършен на изпълнението на пилотните проекти в Ирландия, Испания и Турция.

Срещата приключи с разпределение на задачите и съгласуване на следващите стъпки по работата на проекта.

Цел на проект CEATY е обучението на ученици от 12 до 16 годишна възраст в областта на чистата и възобновяемата енергия. Основен компонент от дейността на партньорите е разработването на учебната програма, чрез която децата ще изучават въпросите, свързани с потреблението на енергия и различните източници на енергия, за да станат посланици на чиста енергия. На 20 септември 2023г. в Истанбул, Турция, училище Ankara Pursaklar Fen Lisesi организира семинар с цел разработването на тази учебна програма. Лекциите и упражненията бяха достъпни както на живо в залата, така и дистанционно. Повече от 20 учители и специалисти в областта на училищното образование взеха участие, оцениха разработената методология и споделиха идеите си за нейното усъвършенстване.

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи европейските проекти, които изпълнява в момента.

Г-жа Надя Николова представи напредъка по проекта  LIFE-BECKON, в който София се явява пилотен регион. В рамките на LIFE-BECKON, СОФЕНА осъществява демонстрационен проект  за откриване на технически офис и онлайн гише в подкрепа на енергийните общности.

Подготвя се програма за изграждане на капацитет чрез подхода „Обучение на обучителя“ за повишаване на знанията на заинтересованите страни и се разработват интегрирани услуги чрез платформа за  улесняване на достъпа до информация, инструменти и ръководства, за намиране на партньори и инвеститори.

Предстои да бъдат поканени заинтересовани общини даполучат консултантска помощ и обучение, както и да се подпомогне финансово създаването на една енергийна общност.

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи европейските проекти, които изпълнява в момента.

По проект VIDEOTEACH партньорите разработват видео уроци на теми: соларни  фотоволтаици за собствено потребление на електроенергия; слънчеви инсталации за топла вода; термопомпи и др. Ролята на СОФЕНА е на енергиен експерт, който отговаря за съдържанието на видеоматериалите. Проектът бе представен от френската стажантка по програма Еразъм+ в СОФЕНА Жулиет Гримод.

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи проект CEATY, на който агенцията е координатор. CEATY представлява инициатива за обучение по климат и енергия, предназначена да допринесе за постигане на целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г. чрез образование, обществена осведоменост и сътрудничество. Целевата група са учениците от 12 до 16 години. Те ще бъдат обучени, за да придобият  знания за потреблението на енергията, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници да развият екологично съзнание и да станат посланици на чиста енергия. Проектът бе представен от експерта на СОФЕНА Марк-Антоан Андрьо.

По време на годишната среща в Панагюрище през юли 2023 г. бе представен проект DE-RISK, който има за цел да подкрепи навлизането на пазара на системи за възобновяема енергия чрез насърчаване на местните пазари за гъвкавост, позволяващо безопасно и надеждно интегриране на ВЕИ в мрежата.

По проекта се изпълняват 4 пилотни проекта в  страните- партьори, а чрез гъвкавата платформа DE-RISK ще се намалят потенциалните технически рискове в процеса на внедряване  и реализация .

По проекта се разработват иновативни бизнес модели, осигуряващи ползи, справедливост и устойчивост за всички участници, а финансовите схеми ще бъдат тествани за демократизиране на достъпа до устойчиви инвестиции.

СОФЕНА , като водещ на РП3 разработи „Анализ на регулаторното въздействие на местните пазари за гъвкавост“ в десет страни от ЕС, а до края на проекта ще подготви пакет от регулаторни предложения и пътни карти за развитие на местните пазари за гъвкавост на 10-те анализирани страни.

Харесайте ни във Facebook