Архив

На 1ви и 2ри март в град Шверин, Германия се проведе първата среща на консорциума по проект VideoTeach на програма Еразъм+. Координатор на проекта е организацията RegioVision GmbH Schwerin, Германия, с партньори от България, Хърватия, Естония, Финландия, Испания, Кипър, Турция и Чехия.  Цел на проекта е развитието на дигиталните компетенции на учителите в професионалното образование и обучение и използването на видеоклипове като основен инструмент за дигитално обучение. С участието на СЕА СОФЕНА ще бъдат разработени видео материали за обучение по следните теми – Слънчева енергия за собствена консумация, PV електроцентрали, соларна енергия за отопление и термопомпи. В рамките на проекта СЕА СОФЕНА ще обучава учители от периферните райони на София как да създават видео учебно съдържание за своите курсове по екология и климат.

На 1 декември 2021 година СЕА СОФЕНА проведе Информационен ден по проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия. Събитието се състоя в Столична библиотека и бе посетено от над 40 заинтересовани лица – университетски преподаватели, общински служители, представители на бизнеса и неправитествения сектор, граждани.

Целта на Информационния ден бе да се популяризира разработения инструментариум за обучение на потребителите на енергия, който е във формата на отворен онлайн курс (МООС). Обучителната програма е подходяща за социални работници, представители на НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители и енергийно бедни граждани, за да могат те да управляват ефективно енергийните си разходи. Проект TRECE и обучителната програча могат да бъдат разгледани на сайта на проекта: www.trece.eu.

През ноември 2021 година СЕА СОФЕНА проведе пилотно тестване на обучителната платформа по проект TRECE в Дигиталната лаборатория на Столична библиотека. В събитието взеха участие служители на Столична община, енергийни експерти  и граждани с цел последна настройка и адаптиране на системата към потребностите на ползвателите.

СЕА СОФЕНА изпълнява проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия като част от консорциум с партньори от Словения,  Румъния и Гърция под ръководството на SGS Испания. Проектът се финансира от програма Erasmus+, като стартира през октомври 2019 г. и  приключва през декември 2021 г.

Основната цел е намаляване на енергийната бедност на домакинствата в страните партньори по проекта чрез разработване на програма за специализирано обучение във формата на отворен онлайн курс (МООС). Тя ще бъде предлагана на социални работници, НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители и на енергийно бедни граждани, за да могат те да управляват по-ефективно енергийните си разходи.

Erasmus+ Programme. COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES

KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training

European Conference  

Energy poverty in the EU: Status, Policies, Consumers Empowerment

In the frame of the project TRECE: Training for Energy Consumers Empowerment 

Tuesday 21 December 2021

Via Zoom, 9:30-14:00 (Athens Time)

The consortium of the ERASMUS+ project Training for Energy Consumers Empowerment – TRECE and the Center of Renewable Energy Sources and Savings (CRES) as the Greek partner, are inviting you to the European Event for the consumers’ empowerment aiming to tackle energy poverty, titled “Energy poverty in the EU: Current Status, Policies, Consumers Empowerment”.

The Event is divided in 3 main Sessions:

  1. Energy poverty status and policies in the EU and in the Consortium’s countries (Bulgaria, Greece, Slovenia, Spain, Romania).
  2. Presentation of problems, experiences and practical solutions from social agents
  3. EU projects designed to tackle the energy poverty and presentation of TRECE’s training platform

TRECE project aims to engage people in an energy poverty situation so that they know how to manage their energy expenditure more efficiently, improving their behaviour through strategies that involve them in better energy efficiency. In order to achieve that, the TRECE project engages NGOs and public bodies with training tools that allow them to approach and change consumption habits for groups at risk of energy poverty.

Registration by Monday 20/12/2021 in the following link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctf-GppzkjHtACBwqa0NUrH93b58u5XOw9

For more details please consult:

http://www.cres.gr/cres/pages/news/news_ekdiloseis.html/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877255923291701248/

https://www.facebook.com/kapecres

https://twitter.com/CRES_HELLAS/status/1471492303424421896

Free of charge.

Contact: emavrou@cres.gr

На 1 декември 2021 г. се отбеляза една година от работата по проект Lightness. 12-тата месечна среща на Общото събрание се проведе виртуално, поради наложените във връзка с Covid-19 ограничения, (първоначалният план беше това да се случи в Холандия). Въпреки всичко, партньорите успяха да запазят духа си приповдигнат и продължават да вършат страхотна работа, работейки за насърчаване на Гражданските енергийни общности.

Проектът приема предизвикателството да даде възможност на гражданите да бъдат главни участници в прехода към зелена енергия в Европа чрез прилагането на Граждански енергийни общности, нова фигура, която отваря многобройни възможности за преструктуриране на енергийния пазар, като същевременно напредва в целите на ЕС за постигане на неутралитет по въпросите на климата до 2050 г

Това е вълнуваща задача, която обединява иновативни технологии (интелигентни мрежи, възобновяема енергия, отговоря на търсенето, гъвкавост, EV, съхранение) с иновативни решения и бизнес модели, поставяйки в центъра на действието гражданина като активен участник, като променя традиционната му роля от обикновен потребител до добре информиран и активен потребител, който взема решения на енергийния пазар.

Партньорите по проекта имат привилегията да представят тези иновативни решения в седем пилотни проекта, обхващащи различни видове общности и разположени в различни географски области. Една от основните пречки е липсата на национално регулиране, развиващо идеята за енергийни общности, което затруднява прилагането им. Въпреки това, ние работим с гражданите и съответните заинтересовани страни, за да сме готови за появата на тази нова общност, опитвайки се да изпреварим бъдещата регулаторна рамка.

По отношение на работен пакет „Репликация, експлоатация и навлизане на пазара“, R2M ръководи консорциума при идентифицирането на 12 експлоатационни резултата, вариращи от технологични решения (услуги за отговор на търсенето, инструмент за ИТ оценка, платформа за управление на проекти и др.) чрез социологически и политически решения (модели за оценка, проектиране на процеси, политически съвети, пътни карти и др.).

Проектът Lightness ще продължи да работи за разработване на стратегии за експлоатация, за да гарантира, че тези иновативни решения ще имат въздействие върху енергийната система.

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА e учредена през месец юли 2001 г. съгласно условията на програма SAVE II и с подкрепата на Европейската комисия и Столична община.

През изминалите двадесет години основните дейности на Софийска енергийна агенция СОФЕНА са свързани с подпомагане на Столична община и други общини в България в разработването и изпълнението на устойчива енергийна политика.  Съвместно с организации със сродни дейности СОФЕНА се ангажира с провеждане на изследвания и предлагане на решения за внедряване на нови технологии и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност, както и извършване на предварителни проучвания за инвестиционни проекти за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и чисти технологии.

Годишнината на агенцията ще бъде отбелязана с провеждане на информационен ден по един от текущите ни проекти TRECE на 01 декември 2021г., сряда,  от 13.30ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. Славейков 4а. Информационният ден ще приключи с открито тържествено общо събрание, дискусия за ролята и развитието на СОФЕНА и коктейл.

Поканени за участие са всички желаещи, като във връзка с епидемиологичната обстановка в страната е необходимо предварително да ни информирате за участието си на имейл office@sofena.com и да представите валиден зелен сертификат при влизане в залата.

Дневния ред може да видите тук.

На 30. 06. 2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА, заедно с Енергомонитор България, организира обучение за енергийни поддръжници по проект PowerPoor в Професионалната гимназия по електроника и автоматика, гр. София. Обучението за енергийни поддръжници се проведе в рамките на извънкласните занимания в края на учебната година, в него взеха участие над 60 ученици от горните класове и някои от техните учители. Обучението беше структурирано като серия от лекции, свързани с представяне на проект PowerPoor, понятието „енергийна бедност“; политиките на ЕС, насочени срещу енергийната бедност; енергийните характеристики на домакинствата; колективни иновативни действия срещу енергийната бедност; иновативно финансиране на инициативи за енергия, краудфъндинг.

Екипът на Енергомонитор България запозна аудиторията с възможностите за енергийно спестяване при домакинствата чрез използване на иновативната система за енергиен мониторинг в реално време Енергомонитор, като мека мярка в справянето с енергийната бедност.

Обучението завърши с провеждането на сертификационен тест за енергийни поддръжници. Повечето участници издържаха теста успешно и 56 ученика получиха сертификати за енергийни поддръжници и тениски с логото на проекта. За подпомагане извършването на проучванията и с цел повишаване информираността сред домакинствата, бяха предоставени безвъзмездно три комплекта за мониторинг на електроенергията Енергомонитор.

СЕА СОФЕНА е партньор по проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

В проект PowerPoor е заложено създаването на национална мрежа от сертифицирани енергийни поддръжници и ментори на енергийни общности, чиято дейност ще бъде координирана от няколко енергийни офиса и съгласувана с местните общини. Чрез дейността на тези поддръжници/ментори за информиране и подпомагане на енергийно бедните, гражданите ще бъдат поставени в основата на решението посредством постепенен преход от енергийно беден гражданин към информиран потребител и по-късно към активен потребител.

Проектът е инициатива на Националния технически университет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

 

На 27.05.2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА организира информационен ден по проект PowerPoor в ФНТС. Информационният ден се проведе съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, като беше обсъдена ролята на сградната автоматизация за ефективно използване на енергията и производство на енергия от инсталации с използване на ВЕИ.  В събитието взеха участие над 50 човека. Бяха представени основните цели и дейности, които предстоят да се реализират през следващите 3 години.

СЕА СОФЕНА е партньор в проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

Проектът е инициатива на Националния техническиуниверситет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

Харесайте ни във Facebook