Архив

На 28 и 29 март 2023 г. в Брюксел, Белгия. се проведе среща на консорциума по проект  Powerpoor за подпомагане на енергийно бедните граждани чрез съвместни инициативи.

Проектът приключва през август т.г. и на тази последната среща бяха представени  постигнатите резултати на всеки от пилотните подпроекти , реализирани през последните три години на изпълнение на дейностите .

България бе една от пилотните страни, която проведе поредица от обучения и събития  в страната  с участие на над 240 човека. Създаде  се мрежа от енергийни поддръжници и ментори, които да подкрепят и информират енергийно бедните граждани, как да пестят енергия и разходи и да подобрят условията на живот в жилищата си. Над 400 посещения в домове на енергийно бяха осъществени от служителите на СОФЕНА и енергийните поддръжници, което стана възможно съвместно с изпълнението на програмата за подмяна на печките на дърва и въглища в София и областта. Бе подкрепено създаването на информационни офиси в София и Пловдив.

През втория ден партньорите по проекта Power Poor  участваха в политическия диалог за енергийна бедност, пол и здраве в Европейския парламент, организиран съвместно с проект  EmpowerMed , Европейското бюро за околната среда, коалиция „Право на енергия“ и Консултантския център на ЕС за енергийната бедност.

СОФЕНА стартира нов проект “CEATY: Cooperation Partnership in School Education Clean Energy Ambassador Training for Youngsters” по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е инициатива за онлайн обучение по проблемите, свързани с климата и енергията, насочен към постигне целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г. чрез образование, обществена осведоменост и сътрудничество.

Първата международна среща по проекта се проведе на 8 и 9 март 2023г. в София по покана на агенция СОФЕНА, координатор на проекта. Присъстваха всички партньори от Турция, Словения, Испания и Холандия.

Проектът има за цел да се включи в борбата срещу глобалното затопляне, като предоставя на учениците от 12 до 16-годишна възраст знания за потреблението на енергия, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници, и като развива у тях отговорно отношение към околната среда, за да ги превърне в Посланици на чиста енергия. Целта е в унисон с новата програма на ЕС за устойчиво развитие до 2030 г., която отразява неотложната необходимост от интегриране на принципите на образованието за устойчиво развитие във всички нива на образование.

Тази основна цел ще бъде постигната чрез разработването на онлайн инструменти за преподаване, улесняващи промяната в образованието чрез предоставяне възможност на обучаваните да допринасят за опазването на околната среда и да участват в борбата с изменението на климата. За целта ще бъде разработена нова дигитална платформа за обучение. Тази платформата, заедно с инструментариума за Посланици на чистата енергия и онлайн курсът на обучение, ще бъдат отворени и безплатни за използване от всички. Атрактивният и забавен характер на дейностите в обучителната програма ще мотивира учениците да ги споделят със своите братя и сестри и връстниците си. Разделите под формата на викторини ще ги насърчават да обсъждат новите си знания със своите родители и други възрастни, като по този начин се дава възможност на децата да се изявяват като Посланици на чиста енергия в своите семейства и сред приятелите си и се гарантира въздействието на проекта върху по-широка аудитория, която не е свързана с училище. След завършване на обучението децата ще са придобили разбиране за общите цели на ЕС в областта на климата и енергията и ще са научили повече за собствената си роля като европейски граждани.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ: ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ЕЕ и ВЕИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТ „MENERGERS“, ФИНАНСИРАН ОТ  ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА КЛИМАТА(EUKI)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, адрес: гр. София, ул. “Цар Иван Асен II” № 65.

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Изпълнението на заданието е съгласно заложените дейности по проект „MENERGERS”, финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

Основната цел на проекта е да подпомогне осъществяването на промяната в ролята на българските и румънски общински администрации, като ги подпомогне в изграждането на организационен капацитет и експертиза, за да станат ефективни енергийни мениджъри и така да изпълняват своите дейности към постигане на националните цели в областта на ЕЕ и ВЕИ.

Чрез преглед, анализ и оценка на законодателството ще се създадат препоръки за промени и подобряване на практиките по осъществяване на енергиен мениджмънт от общините и ще се подкрепят местните общности и власти в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Преглед на следните закони, наредби, планове, програми и нормативни актове:

 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за регионално развитие
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за горите
 • Закон за водите
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Закон за ограничаване изменението на климата
 • Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 53 от 28 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г.)
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС) (Обн. ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр.67 от 23 август 2019 г., изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)
 • Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ЗЕ) (Обн. ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., бр. 77 от 4 октомври 2016 г. и бр. 76 от 27 септември 2019 г.).
 • Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от ВИ (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011г., изм. и доп. ДВ,  бр. 54 от 2012 г., изм. бр. 24 от 2013 г. и бр. 42 от 9 юни 2015 г.)
 • Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял
  на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от ВИ в транспорта (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр.70 от 9 септември 2011 г.,изм. и доп.ДВ, бр 63 от2014г., изм. ДВ, бр.42 от 9 юни 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19 март 2019г.)
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на
  строежите (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г. изм. многократно посл. изм.
  ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г. и бр. 68 от 2021 г.)
 • Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност на сгради (ЗУТ и ЗЕЕ)
  (Загл. изм. -ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. -ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)(Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 21 ноември 2017 г.)
 • Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
  битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.
  и изм. ДВ. бр.7 от 25 януари 2022г.).
 • Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
  2021 – 2030 г.
 • Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния
  сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
 • Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Други национални стратегически документи:

 • Национална жилищна стратегия, 2017-2030 г.
 • Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.
 • Национален отчетен план за горите, съдържащ референтното ниво за горите на
  България за 2021-2025 г.
 • Национален план за управление на отпадъците, 2021-2028 г.1

Дейност 2: Анализ на изброените нормативни документи и набелязване на разминавания, неточности и празноти по отношение на тяхното изпълнение от местните власти на територията на цялата страна.

Дейност 3: Изготвяне на препоръки за промени в изброените закони, наредби, планове, програми и нормативни актове с цел преодоляване на всички разминавания, неточности и празноти, открити след анализа.

Срок за изпълнение e 01.11.2022-30.04.2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят следва да отговаря на следните изисквания:

Квалификация: Висше образование, степен „Бакалавър“

Професионален опит: Юридическо образование и/или минимум 5 години опит в изпълнението на проекти в областта на енергийната ефективност или възобновяемите енергийни източници или енергийни проекти, свързани с разработване на анализи и/или доклади и/или стратегии и/или програми.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Общата прогноза стойност за изпълнение на услугата е до 2500 евро или 4889,57 лева с вкл. ДДС за целия срок на договора.

През ноември СОФЕНА стартира нов проект “MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общини“, по програма EUKI на Германското федерално министерство на икономиката и климата

Първата среща по проекта се проведе онлайн на 08.12.2022 г. с участието на представители на всички партньори от България, Румъния и Германия.

Националният Доверителен Еко Фонд е координатор.

Проектът има за цел да осъществи промяна в ролята на българските и румънски общински администрации, като ги подпомогне в изграждането на организационен капацитет и експертиза, за да станат ефективни енергийни мениджъри и така да изпълняват своите дейности към постигане на националните цели в областта на ЕЕ и ВЕИ.

В рамките на проекта ще се разработят доклади с препоръки за промени в законодателството в областта на ЕЕ и ВЕИ на Република България и Румъния.

Чрез провеждането на консултации и работни срещи ще се направи модел за енергиен мениджмънт, който ще се изпълни пилотно в 3 български общини за период от 1 година.

Всички резултати и събрани данни ще бъдат анализирани и обобщени, а изводите ще послужат за инициаране на законодателни промени в двете страни.

Общото събрание на проект Lightness се проведе в Амстердам на 29 и 30.11.2022 г.

През първия ден участниците обсъдиха постигнатите резултати за последните 6 месеца, както и организирането на работни срещи в България, Полша, Испания и Холандия.

5-те пилотни проекта на местни енергийни общности с техните особености и национални характеристики се развиват добре и имат някои интересни резултати, които ще бъдат описани подробно в края на проекта.

Всички ръководители на работни пакети представиха своите заключения и доклади, изготвени до момента. 

Вторият ден от срещата по проекта започна с учебно посещение на холандския пилот, който е в новото градче „Quatrebras“, разположено в Badhoevedorp. В пилота е включена вдна от една от трите части на Quatrebras, т.е. „Quatrebras Park“, който се състои от еднофамилни къщи, училище, спортен център и социална къща за около 30 души. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на еднофамилните къщи и броят им за момента е 15.

Включването на много обекти в пилотите има потенциала да осигури по-големи икономии от предвиденото, да предложи разнообразие в резултатите, които ще бъдат постигнати, и да позволи разработването на стратегии за формиране на множество общности.

i.LECO е технически агрегатор и доставчик на местната енергийна общност (LEC) и като такъв възлага задачи на подизпълнители в местата на пилотните обекти, като общи дейности с местния DOS и др.

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА организира семинар по „Правни въпроси на енергийните общности“ в рамките на проект LIGHTNESS в гр. София, на 30 ноември 2022 г..

Семинарът беше част от двудневно събитие – XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, която се проведе на 29 и 30 ноември 2022 г. в хотел Хаят Риджънси.

Събитието се състоя в рамките на Панел 3 „Правни аспекти за изграждане на енергийни общности в България и добрите практики в други страни от ЕС“ на 30 ноември 2020 г.

Над 60 души бяха регистрирани и участваха присъствено и онлайн в събитието.

Сред присъстващите имаше служители от правителствени центрове, от Асоциацията на Крайдунавските общини, Института за зелена политика, Асоциацията на потребителите, Камарата на инсталаторите в България, Българския съвет за младежко развитие, Държавен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Грийнпийс България, Хабитат България, местни енергийни агенции, МСП, енергийна общност „Изгрей“ ЕООД, представители на адвокатски кантори и др.

Участниците от различни организации и компании, които присъстваха на събитието баха 44, а над 25 други представители участваха онлайн.

Модератор на семинара беше д-р Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, който представи панелистите. Г-н Георги Стефанов, експерт по климата и енергетиката описа ангажимента на България по отношение на енергийния преход в Европа и Пакета за зелена енергия.

Д-р Надя Николова – Деме запозна аудиторията със задачите на проект LIGHTNESS и резултатите от изготвения от СОФЕНА, „Анализ на регулаторната рамка и нейното въздействие върху граждански енергийни общности и гъвкави услуги“. Беше направен преглед на практиките в страните- партньори по проекта и бяха обсъдени дефинициите за енергийни общности – Граждански енергийни общности и Възобновяеми енергийни общности (CEC и REC).

Г-н Марк-Антоан Андрио, стажант от Франция в Софена, представи опита на Франция в енергийните общности. Българският опит демонстрира д-р Драгомир Цанев от ЕнЕфект, който представи енергийните общности в общините София, Бургас и Добрич.

Семинарът продължи с г-н Кристиян Димитров от Грийнпийс България, който сподели мисли относно правните аспекти на задачите по транспонирането на енергийните общности.

Юристът, г-н Павлин Стоянов, посочи основните промени, които трябва да бъдат предприети в българското законодателство за развитие на енергийната общност. По тези въпроси се проведе интересна дискусия, водена от д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет.

Поредица от въпроси относно създаването, функционирането на енергийните общности, нетното отчитане и други аспекти бяха повдигнати от участниците, а панелистите отговориха на тях. Събитието беше официално закрито в 13.00 часа, като участниците продължиха дискусиите в неформална обстановка.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, в партньорство с Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организират XVI Национална конференция “ Енергийната ефективност и ВЕИ – предизвикателствата на енергийният преход и енергийната бедност“, която ще се състои на 29 и 30 ноември 2022 г  в хотел Хаят Реженси, София.

Водещите  теми са:

 • Финансови инструменти за енергийна ефективност в предприятията
 • Решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие
 • Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС
 • Решения за преодоляване на  енергийната бедност

Форматът на конференцията ще дава възможност за дискусионно-интерактивно участие, наситенo с  резултати от реализираните проекти на участващите организации. 

Събитието ще се проведе в два последователни дни (29.11 – 30.11.2022). Има възможност за избор между онлайн и присъствено участие в хотел Хаят Реженси, София, за което местата са ограничени.

Регистрация може да направите на  следния линк.

След като се регистрирате ще получите съобщение по електронната поща с линк за участие.

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да участвате в събитията, както и да поканите и ваши колеги, които да се включат в конференцията и дискусиите.

Очакваме Ви!

С най-добри пожелания,

Екипът на СОФЕНА

Харесайте ни във Facebook