Архив

По време на Годишната конференция на АБЕА, която се проведе на 28 ноември 2023 г. в хотел „Хемус“ в София, СОФЕНА организира събитие за откриване на технически офис  и за представяне на дейностите по проект  LIFE-BECKON за насърчаване на енергийните общности у нас. На събитието присъстваха представители на държавни и общински власти, на неправителствени организации и предприятия, енергийни експерти и граждани.

Изпълнителният директор на СЕА СОФЕНА д-р Здравко Георгиев информира участниците, че целта на техническия офис е да информира и консултира всички заинтересовани – местни власти, предприятия и граждани как да създадат и оперират енергийна общност. На разположение на заинтересованите организации и граждани ще се предоставя информация, обучение  и консултация по технически, финансови, управленски, регулаторни и административни въпроси с помощта на онлайн платформа „Обслужване на едно гише“.

Офисът за техническа помощ СОФЕНА е мястото, където заинтересовани страни, граждани, организации и предприятия ще получат съвети и да намерят цялата информация и услуги от които се нуждаят, за да създадат и управляват проект за енергийна общност.

За съвети и повече информация :

На 29.11.2023 г., в рамките на годишната среща на Асоциацията на енергийните агенция, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА представи постигнатите до момента резултати по проект EUKI-MENERGERS. Партньорите от Енергийната мрежа на градовете в Румъния и Независимият институт по въпросите на околната среда от Германия говориха за натрупания до момета опит в областта на общинския енергиен мениджмънт. Специален гост-лектор беше г-жа Венге от Държавната енергийна агенция на Саксония-Анхалт (LENA), която представи подробна информация за различните начини за идентифициране на нуждите от енергиен мениджмънт в общините, създаване на протоколи за вземане на решения въз основа на нови знания и анализ на информацията.

Следващата седмица в град София предстои и кръгла маса по въпросите на общинския енергиен мениджмънт, като се очаква да присъстват и представители от различни институции на национално ниво.

Събитието ще се проведе на 05 и 06.11.2023 г., в хотел „Форум“, като НДЕФ и СОФЕНА ще бъдат домакини.

На 28 ноември 2023 г. , през втория ден от провеждането на Годишната конференция на АБЕА, в хотел „Хемус“ в София, се състоя семинар по правните въпроси на енергийни общности в страните на европейската общност по проект Lightness. На събитието присъстваха над 70 участници – представители на държавните и общински власти, енергийни експерти, граждани и представители на неправителствения сектор.

Семинарът откри инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, който  акцентира върху последните промени в българското законодателство  относно възобновяемите енергийни източници и перспективите за развитие на енергийните общности в страната въз основа на утвърдени модели в Европа.

Д-р Здравко Георгиев от  СЕА СОФЕНА  запозна присъстващите със съществуващите добри практики и с резултатите от пилотните инициативи по проект Lightness, като представи и първите стъпки за формиране на енергийни общности за възобновяема енергия у нас.

 Д-р Надя Николова-Деме от  СЕА СОФЕНА  направи сравнителен анализ на дефинициите на гражданските енергийни общности и на общностите за възобновяема енергия в светлината на промените в българското законодателство.

Добри примери за инструменти в помощ на гражданите за създаване на енергийни общности и колективни модели представи д-р Мария Трифонова – координатор на проект Shares, ЧИЕЦ, а инж. Станислав Андреев от ЕнЕфект запозна присъстващите със стартирането на дейностите в община Габрово за създаване на енергиен кооператив въвъ формата на  публично-частно партньорство.

Семинарът приключи с ползотворна дискусия относно възможностите, които разкрива създаването на енергийните общности за подпомагане на енергийно бедните домакинства и за осигуряване на собствена енергия на ниски цени.

В периода 27-29.11.2023 г. Софийска енергийна агенция ще бъде сред домакините на XVIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ

Ще се дискутират визии и политики за осъществяване на енергийния преход, законодателни промени и развитие на въпросите за енергийната бедност и енергийните общности.

Ще се оранизират и технически работни групи по измеренията на ИНТЕГРИРАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА (ИНПЕК).

Експерти ще представят и интересни инструменти за МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА за интелигентни и ефективни сгради.

Не на последно място е темата за прехода към чиста енергия, в която ще се покажат съществуващи пропуски на пазара и нововъзникващи добри парктики, с цел придобиване на умения в това направление.

Последният ден ще бъде посветен на енергийния мениджмънт в общините и как този процес може да бъде развит и подобрен.

Програмата на събитието може да намерите тук:

Очакваме Ви, но не забравяйте да се регистирате тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTKIp9c_aBA97JguqK4Ab-C9VKflDog1ikZHYWH33gYmBGg/viewform

На 14 и 15 ноември 2023 г. в гр. София се проведе третата среща по проект „BECKON”.

Сред основните акценти на проведените работни групи в рамките на срещата бяха новите инструменти, разработени в рамките на проекта за насърчаване на създаването на енергийни общности в градовете София, Авила и Копенхаген.

Онлайн платформата за „Обслужване на едно гише“ предлага разнообразни модели и добри практики от Европа за развитие на подобни общности.

Има раздел с основни понятия и дефиниции, както и място всеки да зададе своя въпрос.

Платформата предлага възможност за виртуални срещи на бизнеса с гражданите и достъп до експертно мнение на водещи специалисти в облсатта на енергийните и ВЕИ общности, както на национално, така и на европейско ниво.

В рамките на проекта са разработени и набор от обучителни материали за всеки решил да стане част от енергийна общност.

Много скоро всчико ще бъде достъпно на сайта на СОФЕНА, както и на сайта на онлайн платформата.

На 19.10.2023 г. в гр. София се проведе среща с трите пилотни общини в България по проект MENERGERS. Участие взеха експерти от СЕА СОФЕНА, както и представители на водещия партньор НДЕФ.

Целта на срещата беше да се изясни модела на звеното за енергиен мениджмънт във всяка община.

Общинските служители от Русе, Сапарева баня и Свиленград бяха обучени за стартиране на работата по разработване на модел на „Енергиен мениджър“ в структурата на всяка от трите общини.

Тема на дискусията беше и Доклада върху българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ, изготвен от СЕА СОФЕНА.

Общината като потребител на енергия има възможност да играе важна роля в пестенето на енергия на нейна територия. Сред инструментите, вече разработени в това направление е и софтуер за общински енергиен мениджмънт, които общините могат да използват напълно безплатно.

Същинската работа предстои, като на 05.12.2023 г. в София ще се проведе и кръгла маса, която ще допринесе за изгражадането на модела „Общински енергиен мениджър“, с участието на румънските партньори от OER – Общинската мрежа на Румъния.    

Столична община организира много интересно и полезно обучение за гражданите на столицата в рамките на 2 дни по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES).

СОФЕНА подкрепя усилията на общината да повиши информираността на своите граждани по актуални теми като изграждането на малки фотоволтаични инсталации на територията на столицата.

Ето и официалната покана на Столична община:

„Второ обучение по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

В рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на второ обучение насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе на 25 и 26 октомври 2023 г. от 10,00 часа в залата на Столична община на ул. „Париж“ №1, гр. София.

Целта на обучението е да се представи на гражданите Ръководството за изграждането на малки фотоволтаични инсталации, като по този начин се дадат полезни насоки на гражданите за изграждането на малки фотоволтаични инсталации от идеята до въвеждането в експлоатация, а също така да бъдат запознати с добрите практики от Европа, свързани с енергийни общности, борба с енергийната бедност чрез използване на ВЕИ и др.“

В периода 17-19 октомври 2023 година, в Испания, се проведе последната срещa от изпълнението на проект Lightness, която се съчета с посещения на двата пилотни проекта в Алгинет, в близост до Валенсия,  и Мансанарес Ел Реал, недалеч от Мадрид.

Енергийна общност в Алгинет

В Алгинет е създаден енергиен кооператив още през 1931 г. за  доставка на електричество, като разпределителната енергийна мрежа е изцяло собственост на членовете на кооператива, тоест на самите крайни потребители. Местното ЕРД доставя 46 млн. KW електроенергия годишно чрез 40 трансформаторни центъра с инсталирана мощност от 18 000 KW до 5700 точки на захранване, оборудвани с интелигентни измервателни уреди.

В началото на 2023 г. по проект Lightness  се образува енергийна общност, в която  жителите на Алгинет се включват с  инсталирани фотоволтаични системи, свързани към мрежата, поставени на покривите на жилищните сгради.

Манса енергия

В община Мансанарес Ел Реал е организирана енергийна общност по инициатива на общината, която включва 5 обществени сгради, 15 семейства в ситуация на енергийна бедност и над 30 участници от кварталната енергийна асоциация и други, насърчавани и подкрепяни от местната власт. На покрива на общинския спортен център е изградена фотоволтаична инсталация с батерия има и точка за  зареждане на електромобили. Децата в общинското училище също са включени в  инициативата, като за тях е  подготвена програма за пестене на енергия с награди. В общината е създаден Общински енергиен офис, който подпомага дейността на общността.

За повече информация за добрата практика на община Мансанарес вижте видеото link

Харесайте ни във Facebook