Архив

Проекти финансирани от Европейската комисия

Наименование на проектаПериод на изпълнениеИзточник на финансиранеПовече информация
MEM - Общински енергиен мениджмънт2018-2020Програма "Европейска инициатива за климата" (EUKI) - Федерално министерство на екологията на ФР Германияwww.euki-mem.eu
SMARTEL Технологии за интелигентно измерване и автоматизация на дома - Обучение за електротехници2016-2018Еразъм +www.smartel-project.eu
START2ACT Включване на стартиращи фирми и млади МСП в ЕС в действия за устойчива енергия2016-2019Хоризонт 2020www.start2act.eu
ПРОЕКТ BG04-04-05 -18-05 „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ВЛАСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“13.11.2015-30.04.2016Европейско икономическо пространствоПрезентации Координатор: Здравко Георгиев
ЕЕСС Климатична купа за европейски предприятия2014-2016Европейската комисияhttp://www.enterprises-climate-cup.eu/ Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
EnVision 2020 Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа2012-2014ОП "Югоизточна Европа"http://www.en-vision2020.eu/ Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
TRACE - Международно сътрудничество за подобряване на енергийните характерискити и ефективността на сгради2012-2014ОП "Югоизточна Европа"http://see-trace.eu/ Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
ENTRANZE - Политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия в Европа2012-2014Eвропейската комисияhttp://www.entranze.eu/ Информация за проекта (pdf) Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
STACCATO - Устойчиви технологии и комбинирани подходи на общинско ниво(2007) 2012-2014Европейската комисияhttp://www.staccato-oborishte.eu/ www.concerto-staccato.eu Информация за проекта (pdf)
ECCC - Климатична купа за граждани на Европа2010-2012Европейската комисия Програма IEEhttp://www.theclimatecup.eu/ http://bg.theclimatecup.eu/ Ръководител на проекта: Здравко Георгиев, Диана Паунова
TABULA - Подходът на типологиите за енергийна оценка на сградния фонд2009-2012Европейската комисия Програма IEEhttp://www.building-typology.eu/ Информация на български Информация за проекта (pdf) Постер (pdf) Ръководител на проекта: Здравко Георгиев, Екатерина Танева-Папен
INTENSE - От Естония до Хърватия: Интелигентни мерки за икономия на енергия за сгради в страните от Централна и Източна Европа2008-2011Европейската комисия Програма IEEhttp://www.intense-energy.eu/ Постер (pdf) Брошури за домакинствата Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
MOUNTAIN-RES/RUE Стимулиране на рационалното използване на енергията и ВЕИ в планински и селски общини към устойчиво развитие2007-2009Европейската комисия Програма IEEhttp://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
Energy Trophy+ - организиране на европейско състезание ("енергиен трофей") в 18 страни за предприятия и организации, собственици на сгради, в които чрез чисто организационни мерки са постигнати икономии на енергия2006-2009Европейската комисия Програма IEEwww.energytrophy.org Ръководител на проекта: Венелин Драганов, Здравко Георгиев
REBECEE - Изложения на енергоефективни сгради с използване на възобновяеми енергийни източници (пасивни къщи) в 6 европейски градове2006-2008Европейската комисия Програма IEEhttp://www.rebecee.de/ Ръководител на проекта: Иван Шишков, Здравко Георгиев
INTERACTION - INternational Transport and Energy Reduction ACTION - Energy efficiency equals cost efficiency: engaging sectoral organisations as champions and messengers to reduce energy use in freight transport2006-2008Европейската комисия Програма IEEhttp://www.eu-interaction.net Ръководител на проекта: Иван Шишков
BELIEF - Изграждане на местни форуми за интелигентна енергия2006-2008Европейската комисия Програма IEEhttp://www.belief-europe.org/ Плакат _(pdf), бюлетини 1 , 2 (pdf) Ръководител на проекта: Иван Шишков
City Instruments - Мониторинг, оценка и разпространение на инструменти за изменение на климата в градски райони2006-2007Европейската комисия Програма IEEhttp://www.city-instruments.eu Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
DATAMINE - Събиране на данни от енергийното сертифициране за наблюдение на индикатори за нови и съществуващи сгради2006-2008Европейската комисия Програма IEEhttp://env.meteo.noa.gr/datamine Ръководител на проекта: Божидар Иванов
SEIPLED - Устойчиви енергийни инвестиционни проекти за местно икономическо развитие2006-2007Европейската комисия Програма IEEhttp://www.ecuba.it/seipled Ръководител на проекта: Виктория Дамянова
FINANCE - Финансови инструменти за укрепване на европейските асоциации на еергийни агенции. СОФЕНА участва като член на АБЕА2005-2006Европейската комисия Програма IEEwww.abea-bg.org Ръководител на проекта: Иван Шишков
BESS - Бенчмаркинг и енергиен мениджмънт за малки и средни предприятия2005-2007Европейската комисия Програма IEEwww.bess-project.info Ръководство за МСП Още Ръководител на проекта: Здравко Георгиев
Проект за учредяване на Софийска енергийна агенция2002-2005Европейската комисия Проект SAVE II Agency- Ръководител на проекта: Иван Шишков

Проекти на екипа до учредяването на СОФЕНА

План за действие за енергийна ефективност на сградния фонд на София-Проект,финансиран по Програма EcoLinks, включващ подробно обследване на представителни сгради общинска собственост (училища, детски градини и болнични заведения) както и жилищни сгради (с детайлно обследване на два панелни блока в район Триадица и район Красно село)1998-2000EcoLinks-
Оценка на потенциала за енергийна ефективност на столичната индустрия и енергийно обследване на някои промишлени предприятия и инсталации1998Енергиен консорциум "София"-
Оценка на потенциала за енергийноефективно улично осветление на София1998Енергиен консорциум "София"-
Подготовка на предложение за Проекта за учредяване на Софийска енергийна агенция по Програма Save II на ЕК2000Столична община-

Проекти на СОФЕНА с национално и европейско финансиране

Наименование на проектаПериод на изпълнениеИзточник на финансиранеПовече информация
Избор на оптимален вариант на система за мониторинг на емисиите на вредни газове на ТЕЦ - София в съответствие с предписанията на Министерство на околната среда и водите, 2002 г.2002Топлофикация-София АД-
Участие при подготовката на Предложение на Строителна Компания "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" за реконструкция на 142 Училище, София2002Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Моделиране на хидравличния и топлинния режим на ОЦ"Земляне"2002Топлофикация-София АДОще
Разработване на предложение и концепция за проект за "Реконструкция, модернизация и развитие на производствено-жилищен комплекс на Съюза на слепите в България"2002Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Технически задания за честотно регулиране на главните мрежови помпи на Отоплителни централи "Земляне", "Люлин", София-Изток и София2003Топлофикация-София АД-
Проучване на възможностите за оползотворяване на геотермалния източник в с.Чепинци за отопление на ЦДГ №32 в същото селище2003Столична община-
Подготовка на "Проект за саниране на сградите на училище и общежитие за деца с нарушено зрение"2003Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Техническо задание за разработване на система за автоматичен мониторинг на емисиите на ТЕЦ "София изток" и отоплителни централи "Земляне" и "Люлин"2002Топлофикация-София АД-
Оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници в района на София2002-2004Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Измервания, в продължение на една година, и оценка на ветровия потенциал в региона на София2003Европейската комисия Проект SAVE II AgencyОще, методика на изчисленията
Изследване на възможността за оползотворяване на сметищния газ от депо за ТБО- "Суходол" за получаване на електрическа и топлинна енергия2003Столична община-
Анализ на резултатите от работата на инсталация за БГВ на панелен жилищен блок, включваща соларен енергиен източник2003ТЕХЕМ СЪРВИСИС ЕООД-
Проучвания за възможностите за инсталиране на соларни инсталации на училища и детски градини с басейни2003Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община2004Столична общинаОще , резюме
Европейско Климатично Меню - Създаване на регионално "Климатично меню" за София отговарящо на изискванията на Протокола от Киото2003 - 2005Европейската комисия Програма ALTENERОще , www.climatemenu.com
Предварително проучване "Оценяване на потенциала за използване на биомаса в района на София"2004Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Предварително проучване за построяване на малка отоплителна централа, работеща с биомаса2004Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Предварителен енергиен одит на Общинска Болница в гр. Пирдоп2004Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Предварително проучване за реализиране на енергийно ефективни мерки за плувен басейн в хотел "Смолян"2004Европейската комисия Проект SAVE II Agency-
Пилотен проект за управление опазването на околната среда на топлофикационно дружество "Топлофикация-София"АД2004-2006Италианското Министерство на производствената дийностПрезентация ( pdf )
Екогражданственост в евросредиземноморското пространство2005-2006Европейската комисия DG for Education and Culture
Енергиен анализ на складови помещения на "Слатина - Булгарплод" ЕАДаприл-юли 2006"Слатина - Булгарплод" ЕАД
Проучване и изготвяне на работен проект за подобряване на енергийната ефективност на общинска сграда - ОДЗ, гр. Якорудаюни 2006Община Якоруда
Участие в проект за обследване за енергийна ефекттивност и сертифициране на офис сграда на Стилмет АДоктомври -дек. 2006Стилмет АД
Харесайте ни във Facebook