Архив

LIFE-BECKON споделя визията, че публичните власти и местните групи за действие играят ключова роля в подкрепата на развитието на енергийните общности и те трябва да бъдат подкрепени в тези задачи и усилия.

В рамките на проекта ще се:

Разработи цялостно ръковорство за техническа помощ с практически решения за преодоляване на известни бариери, свързани с енергийните общности, свързани с технически, финансови, управленски, регулаторни и административни аспекти

Разработи/адаптира специален материал за изграждане на административен капацитет чрез подхода „Обучете обучителите“ и провеждане на обучения в целия ЕС за публична администрация и други заинтересовани страни.

Дефинира/подобри портфолио от липсващи интегрирани услуги на енергийни общности, включително групиране на малки общности и управление на ангажираността на обществото.

Създаде удобна за потребителя платформа за обслужване на едно гише като виртуален офис за поддръжка на енергийни общности, предоставящ знания, обучение и възможности, както и насърчаване на намирането на партньори.

Предостави регулаторна обратна връзка, насоки и подкрепа на държавни и местни служители.

Демонстрира ползите и въздействията от прилагането на всеобхватни механизми за подкрепа, включително Ръководство, изграждане на капацитет и интегрирано обслужване от общински публични органи на техните територии.

Последната, но не и по важност, цел е разпространението и възпроизвеждането чрез регионални/национални инициативи, които се ръководят от обучени консултанти за споделяне на знания и информиране на служителите на публични власти, както и на частни заинтересовани страни.

Проектът се изпълнява в рамките на програма „LIFE“ на ЕС
Харесайте ни във Facebook