Архив

СОФЕНА ЕООД е дружество регистрирано по Търговския закон през 2005 година с основна дейност извършване на енергийни обследвания на сгради, промишлени системи и системи за изкуствено осветление.

Дружеството е собственост на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА (основана през 2001 съгласно договор между Столична община и Европейската комисия) и използва изцяло експертния и технически потенциал на Агенцията. Вписано е в регистрите по чл.44 и чл. 60 от Закона за енергийна ефективност съответно за обследване и сертифициране на сгради и за обследване на промишлени системи. Удостоверенията са издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие със срок съответно 2020 и 2021 г..

Експертите на СОФЕНА ЕООД са с над 10 годишен опит в областта на обследванията за енергийна ефективност и имат богат професионален опит в областта на строителните конструкции, електротехниката, топлотехниката и енергетиката. До 2016 година са изпълнени над 90 обследвания за енергийна ефективност, като експертите са участвали и в редица национални и европейски проекти.

Съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност СОФЕНА ЕООД разполага с уреди за измерване на електрически и неелектрически величини свързани с енергийните обследвания, някои от които са: термокамера, мрежови анализатор, газоанализатор и други.

Дружеството извършва също така консултантски услуги в областта на енергийната ефективност, оптимизация на системи и процеси в промишлени предприятия и сгради, използване на възобновяеми енергийни източници и внедряване на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Системи за управление на енергията. СОФЕНА ЕООД извършва технико-икономически анализи и консултации за кандидатстване на предприятия и собственици на сгради за европейско и национално финансиране, включително по кредитни линии и Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници.

СОФЕНА ЕООД е внедрило и прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 от 17.02.2023 г. с област на приложение:
Консултантски услуги, обследвания за енергийна ефективност, одити и обучение по системи за управление.

Харесайте ни във Facebook