Архив

Проект „BG04-04-05-18-05“ – „Повишаване на административния капацитет на държавни и общински власти при прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Проектът стартира през декември 2015 г. и е финансиран по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на ФМ на ЕИП 2009-2014г.; грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за ЕЕ и ВЕ“.

През първата половина на 2016 г. СЕА СОФЕНА и „ИНТЕРТЕК“ ВА проведоха успешно общо 9 обучения за държавни и общински служители в градовете: Варна, София, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Благоевград.

Проект „BG05SFOP001-2.009-0144-C01“ – „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Проектът стартира през януари 2019 г. и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и е със срок на изпълнение 18 месеца. Дейностите по проекта целят подпомагане на ефективното и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса.

Водеща организация – бенефициент е „Сдружение – Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес“, а СОФЕНА и Агенция за устойчиво енергийно развитие са партньори.

Харесайте ни във Facebook