Архив

Софийска енергийна агенция е вписана в ЦРЮЛНЦ с удостоверение № 008/06.12.2011 г.: Удостоверение за регистрация

Основаване, цели и дейности на СОФЕНА

Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА e учредена през м. юли 2001 г. съгласно условията на програма SAVE II и с подкрепата на Европейската комисия и Столична община. Според сключения договор с ЕС, трите новоучредени агенции Energiebureau Limburg (Лимбург, Холандия) и АРЕА (Потенца, Италия) и СОФЕНА са партньори и ще координират своята дейност в рамките на тригодишния срок на договора.

Съгласно статута си, СОФЕНА е неправителствена организация с нестопанска цел. Членове на СОФЕНА към 16.06.2011 г. са Столична община, Агенция по енергийна ефективност и 14 физически лица – ст.н.с.инж.Иван Шишков, проф.д.т.н.инж.Никола Стоичков, ст.н.с.д-р инж. Димитър Баев, Екатерина Морова, Христо Попов, Асен Дюлгеров, Радослав Кацаров, Виктория Дамянова, Димитър Петров, Костадин Янев, инж. Екатерина Танева, инж. Божидар Иванов, инж. Здравко Георгиев, Йордан Петров.

Основните цели на СОФЕНА са:

 • Подпомагане на Столична община в разработването на устойчива енергийна политика;
 • Разработване на модели за енергийното планиране на Столична община и подкрепа на изпълнението му;
 • Привличане на интелектуалния потенциал на Столицата в разрешаването на проблеми, отнасящи се до енергийната ефективност и използването на нови енергоефективни и екологично чисти технологии;
 • Откриване на възможности и участие в проекти, финансирани от чужди институции в областта на устойчивата енергийна политика, икономиите на енергия и екологията;
 • Установяване и развиване на международни контакти със сродни организации от Европейския съюз и други държави за трансфер на ноу-хау и на съвременни технологии в предмета на дейност на Агенцията;
 • Подкрепа на разпространението на положителния опит от реализирани проекти в областта на енергийната ефективност, новите енергийни източници и чистите технологии;
 • Иницииране, подпомагане и поддръжка на научно-приложни работи, изследователски програми и проекти в областта на енергийната ефективност и новите технологии;
 • Коопериране с организации с подобни цели;
 • Провеждане на изследвания и предлагане на решения за внедряване на нови схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност.
 • Извършване на предварителни проучвания за инвестиционни проекти.

Екипът на Агенцията се състои от пет човека. През последните три години повечето от тях работеха във Фондация „Енергийна ефективност“ и бяха включени в разработването на различни проекти от значение за София.

Като координатор на дейностите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, екипът на СОФЕНА работи със специалисти от Техническия университет в София, Университетът по архитектура и строителство, Българската Академия на Науките, както и с частни компании. За проекти, финансирани от ЕС, се установява партньорство с международни агенции и неправителствени организации. Агенцията ще търси партньори и стратегически инвеститори за изпълнение на гореизброените цели чрез конкретни проекти.

Основни дейности на СОФЕНА:

Основните дейности на Агенцията се провеждат в съответствие с детайлна програма за разрешаване на енергийните проблеми на София, включваща задачи по:

 • Оценки на енергопотреблението и иницииране на проекти за енергоспестяване в общински, жилищни, производствени и офис сгради;
 • Оценка на възможностите за икономия на енергия в обществения транспорт на София и иницииране на съответни проекти;
 • Определяне на насоките за енергийна ефективност на уличното осветление;
 • Подготовка на предложения и участие в проекти за повишаване на ефективността на съществуващите предприятия за производство на енергия;
 • Подготовка на предложения, свързани с намаляване на замърсяването на околната среда и влиянието му върху изменението на климата;
 • Оценка на потенциала за внедряване на възобновяеми източници на енергия и иницииране на проекти за тяхното внедряване;
 • Проучвания, насочени към формиране на нови механизми за финансиране на енергоефективни проекти в това число и чрез прилагане на гъвкавите механизми по Протокола от Киoто;
 • Разработване на предложения за усъвършенстване на съществуващата нормативна база с цел стимулиране на проектите за енергийна ефективност и опазване на околната среда;

Агенцията е една от учредителките на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА (Учредителен протокол от 10 януари 2003 г.) и през първите две години от нейната работа председател на управителния съвет е изпълнителният директор на СОФЕНА, а седалището съвпада с адреса на СОФЕНА.

Чрез АБЕА СОФЕНА участва в дейностите на рефлексната група на DG TREN (www.managenergy.net).

За контакти:
ст.н.с.инж. Иван Шишков,
Председател на УС на СОФЕНА

 

Годишни финансови отчети на СЕА СОФЕНА:

Годишен финансов отчет за 2019 г. : СЕА-СОФЕНА-ГФО-2019

Годишен финансов отчет за 2018 г. : СЕА СОФЕНА – ГФО 2018

Годишен финансов отчет за 2017 г.: СЕА СОФЕНА – годишен финансов отчет 2017

Годишен финансов отчет за 2016 г.: Финансов отчет на СЕА СОФЕНА, 2016

Годишен финансов отчет за 2015 г.: Годишен финансов отчет за 2015

Годишен финансов отчет за 2014 г.: Годишен финансов отчет за 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2013 г.: СЕА СОФЕНА – годишен финансов отчет 2013

Годишен финансов отчет за 2012 г.: СЕА СОФЕНА – годишен финансов отчет 2012

Годишен финансов отчет за 2011 г.: СЕА СОФЕНА – годишен финансов отчет 2011

Годишен финансов отчет за 2010 г.: СЕА СОФЕНА – годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет за 2009 г.: СЕА СОФЕНА – годишен финансов отчет 2009

Устав на СЕА СОФЕНА: Актуален Устав на СЕА СОФЕНА

Харесайте ни във Facebook