Архив

Ако сте гражданин, представител на община или на бизнеса в България и имате нужда от подкрепа за вашия проект или идея за създаване на енергийна общност, екипът на СОФЕНА е тук, за да ви помогне!

Нашата мисия е да направим енергийния сектор по-достъпен чрез дейности и инструменти за иновации, привличане на обществената ангажираност и участие, споделяне на знания и най-добри практики за насърчаване и подкрепа на създаването на енергийни общности.

Ние сме готови да отговорим на вашите въпроси относно:

1. Законодателна рамка за създаване на енергийни общности;

2. Финансови схеми за подпомагане на тези дейности на местно и национално ниво;

3. Технически въпроси и модели и материали за изграждане;

4. Добри практики на национално и европейско ниво;

5. Монтиране на соларни панели или друго оборудване за производство на възобновяема енергия;

6. Подходи на Train-the-Trainer за създаване на капацитет на различни механизми за изграждане на енергийни общности.

7. Как да използвате платформата за обслужване на едно гише за насърчаване на енергийните общности в Европа и др.

Можете да:

следите нашата уеб страница и фейсбук страница за повече информация относно събития и работни срещи по темата или да се свържете с нас на: office@sofena.com или taobeckon@sofena.com.

Информация за дефинициите за енергийните общности в ЕС и у нас може да намерите в следната презентация:

В началото на 2024 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие разработи и публикува на своята уеб страница „Наръчник за процедурите при изграждане и реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници“, който цели да подпомогне работата на общините при извършване на дейности по административно обслужване на инвестиционния процес за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници.

Повече информация може да намерите в самия Наръчник:

В периода 2021-2023 година СЕА СОФЕНА подпомага дейността на Столична община в рамките на проект „Solar cities“. Бяха създадени интерактивни карти на два български града – София и Бургас, на които може да се види прогнозното годишно количество енергия, което може да се произведе от фотоволтаични системи на покриви, както на жилищни, така и на административни сгради. Чрез онлайн платформата се изчислява потенциала на избраното покривно пространство и се генерира подробен проектен план с необходимата инвестиция.

Създадената платформа, в рамките на проекта, цели да подпомогне и улесни производството на енергия от слънцето, като се използва потенциала на покривните пространства на сградите в двата града.

Проектът „Слънчеви градове“ е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).

За повече информация: https://sofia.solarcities.bg/

Харесайте ни във Facebook