Архив

Месечни архиви: юли 2023

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи европейските проекти, които изпълнява в момента.

Г-жа Надя Николова представи напредъка по проекта  LIFE-BECKON, в който София се явява пилотен регион. В рамките на LIFE-BECKON, СОФЕНА осъществява демонстрационен проект  за откриване на технически офис и онлайн гише в подкрепа на енергийните общности.

Подготвя се програма за изграждане на капацитет чрез подхода „Обучение на обучителя“ за повишаване на знанията на заинтересованите страни и се разработват интегрирани услуги чрез платформа за  улесняване на достъпа до информация, инструменти и ръководства, за намиране на партньори и инвеститори.

Предстои да бъдат поканени заинтересовани общини даполучат консултантска помощ и обучение, както и да се подпомогне финансово създаването на една енергийна общност.

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи европейските проекти, които изпълнява в момента.

По проект VIDEOTEACH партньорите разработват видео уроци на теми: соларни  фотоволтаици за собствено потребление на електроенергия; слънчеви инсталации за топла вода; термопомпи и др. Ролята на СОФЕНА е на енергиен експерт, който отговаря за съдържанието на видеоматериалите. Проектът бе представен от френската стажантка по програма Еразъм+ в СОФЕНА Жулиет Гримод.

По време на годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, проведена в Панагюрище на 6-7 юли 2023 г.,  СОФЕНА представи проект CEATY, на който агенцията е координатор. CEATY представлява инициатива за обучение по климат и енергия, предназначена да допринесе за постигане на целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г. чрез образование, обществена осведоменост и сътрудничество. Целевата група са учениците от 12 до 16 години. Те ще бъдат обучени, за да придобият  знания за потреблението на енергията, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници да развият екологично съзнание и да станат посланици на чиста енергия. Проектът бе представен от експерта на СОФЕНА Марк-Антоан Андрьо.

По време на годишната среща в Панагюрище през юли 2023 г. бе представен проект DE-RISK, който има за цел да подкрепи навлизането на пазара на системи за възобновяема енергия чрез насърчаване на местните пазари за гъвкавост, позволяващо безопасно и надеждно интегриране на ВЕИ в мрежата.

По проекта се изпълняват 4 пилотни проекта в  страните- партьори, а чрез гъвкавата платформа DE-RISK ще се намалят потенциалните технически рискове в процеса на внедряване  и реализация .

По проекта се разработват иновативни бизнес модели, осигуряващи ползи, справедливост и устойчивост за всички участници, а финансовите схеми ще бъдат тествани за демократизиране на достъпа до устойчиви инвестиции.

СОФЕНА , като водещ на РП3 разработи „Анализ на регулаторното въздействие на местните пазари за гъвкавост“ в десет страни от ЕС, а до края на проекта ще подготви пакет от регулаторни предложения и пътни карти за развитие на местните пазари за гъвкавост на 10-те анализирани страни.

На 07.07.2023 г., на втория ден от годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, г-жа Надя Николова представи напредъка по проект EUKI-MENERGERS и направения преглед на българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Бяха обсъдени препоръките включени в Доклада за българското законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ и опитът на българските общини в сферата на енергийния мениджмънт, като участниците изразиха желание да бъдат включени и в Кръглата маса, която ще бъде организирана в рамките на проекта през месец декември т.г.

Бяха представени и добри практики от страната и чужбина във връзка с осъществяването на енергиен мениджмънт на общинско ниво.

Дискусиите за енергийното планиране и управление на местно и национално ниво ще продължат и в следващите месеци.

В рамките на проект EUKI MENERGERS беше осъществено учебно посещение в Германия в периода 26-30.06.2023 г.

Участие взеха представители на 3-те пилотни общини в България – община Русе, община Свиленград и община Сапарева баня.  

На 27.06.2023 г. участниците посетиха Държавната енергийна агенция на Саксония – LENA, където бяха подробно запознати с немския опит в осъществяването на енергиен мениджмънт на общинско ниво.

На 28.06.2023 г. в град Берлин бяха представени техническите особености на този род управление на енергията от служители на Независимия институт по проблемите на околната среда – UFU. Оказа се, че много от използваните в Германия методи са вече добре познати и у нас и се прилагат и от българските общини.

Най-голям интерес за всички предизвика третият ден от визитата, когато беше посетено малкото населено място Фелдхайм със своите 130 жители. Още през 1995 г. то стартира процес целящ осигуряване на енергийната независимост на неговите жители, който е постигнат успешно през 2008 г., когато на територията му са изградени 55 ветро генератора.

Инвестицията е направена от частни фирми с посредничеството на общината, като жителите на селото създават дружество, в което членуват 49 от неговите жители и което има договор с всеки един от 130 жители за доставка на произведената от ветрогенераторите енергия. Всъщност селото използва едва 1% от тази произведена енергия. Останалите 99% се продават от инвеститорите на един от големите доставчици на енергия в Германия.

Произведената енергия е достатъчна за 55 000 домакинства и възлиза на 123 MW. Първоначалната инвестиция е била 1500 евро на човек, ако иска да използва енергията и още 1500 евро, ако иска да използва енергията и за отопление.

Това малко населено място към днешна дата е един добър пример и за енергийна общност.

Всички участници посетиха и малката централа на биомаса, която служи като резерва при необходимост от повече енергия и липса на вятър.

Това селце е пример за комбиниране на икономическите фактори, правните възможности и целите, които си поставят неговите жители за опазване на околната среда.

Харесайте ни във Facebook