Архив

Месечни архиви: март 2023

На 28 и 29 март 2023 г. в Брюксел, Белгия. се проведе среща на консорциума по проект  Powerpoor за подпомагане на енергийно бедните граждани чрез съвместни инициативи.

Проектът приключва през август т.г. и на тази последната среща бяха представени  постигнатите резултати на всеки от пилотните подпроекти , реализирани през последните три години на изпълнение на дейностите .

България бе една от пилотните страни, която проведе поредица от обучения и събития  в страната  с участие на над 240 човека. Създаде  се мрежа от енергийни поддръжници и ментори, които да подкрепят и информират енергийно бедните граждани, как да пестят енергия и разходи и да подобрят условията на живот в жилищата си. Над 400 посещения в домове на енергийно бяха осъществени от служителите на СОФЕНА и енергийните поддръжници, което стана възможно съвместно с изпълнението на програмата за подмяна на печките на дърва и въглища в София и областта. Бе подкрепено създаването на информационни офиси в София и Пловдив.

През втория ден партньорите по проекта Power Poor  участваха в политическия диалог за енергийна бедност, пол и здраве в Европейския парламент, организиран съвместно с проект  EmpowerMed , Европейското бюро за околната среда, коалиция „Право на енергия“ и Консултантския център на ЕС за енергийната бедност.

СОФЕНА стартира нов проект “CEATY: Cooperation Partnership in School Education Clean Energy Ambassador Training for Youngsters” по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е инициатива за онлайн обучение по проблемите, свързани с климата и енергията, насочен към постигне целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г. чрез образование, обществена осведоменост и сътрудничество.

Първата международна среща по проекта се проведе на 8 и 9 март 2023г. в София по покана на агенция СОФЕНА, координатор на проекта. Присъстваха всички партньори от Турция, Словения, Испания и Холандия.

Проектът има за цел да се включи в борбата срещу глобалното затопляне, като предоставя на учениците от 12 до 16-годишна възраст знания за потреблението на енергия, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници, и като развива у тях отговорно отношение към околната среда, за да ги превърне в Посланици на чиста енергия. Целта е в унисон с новата програма на ЕС за устойчиво развитие до 2030 г., която отразява неотложната необходимост от интегриране на принципите на образованието за устойчиво развитие във всички нива на образование.

Тази основна цел ще бъде постигната чрез разработването на онлайн инструменти за преподаване, улесняващи промяната в образованието чрез предоставяне възможност на обучаваните да допринасят за опазването на околната среда и да участват в борбата с изменението на климата. За целта ще бъде разработена нова дигитална платформа за обучение. Тази платформата, заедно с инструментариума за Посланици на чистата енергия и онлайн курсът на обучение, ще бъдат отворени и безплатни за използване от всички. Атрактивният и забавен характер на дейностите в обучителната програма ще мотивира учениците да ги споделят със своите братя и сестри и връстниците си. Разделите под формата на викторини ще ги насърчават да обсъждат новите си знания със своите родители и други възрастни, като по този начин се дава възможност на децата да се изявяват като Посланици на чиста енергия в своите семейства и сред приятелите си и се гарантира въздействието на проекта върху по-широка аудитория, която не е свързана с училище. След завършване на обучението децата ще са придобили разбиране за общите цели на ЕС в областта на климата и енергията и ще са научили повече за собствената си роля като европейски граждани.

Харесайте ни във Facebook