Архив

Месечни архиви: януари 2023

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ: ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ЕЕ и ВЕИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТ „MENERGERS“, ФИНАНСИРАН ОТ  ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА КЛИМАТА(EUKI)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, адрес: гр. София, ул. “Цар Иван Асен II” № 65.

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Изпълнението на заданието е съгласно заложените дейности по проект „MENERGERS”, финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

Основната цел на проекта е да подпомогне осъществяването на промяната в ролята на българските и румънски общински администрации, като ги подпомогне в изграждането на организационен капацитет и експертиза, за да станат ефективни енергийни мениджъри и така да изпълняват своите дейности към постигане на националните цели в областта на ЕЕ и ВЕИ.

Чрез преглед, анализ и оценка на законодателството ще се създадат препоръки за промени и подобряване на практиките по осъществяване на енергиен мениджмънт от общините и ще се подкрепят местните общности и власти в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Преглед на следните закони, наредби, планове, програми и нормативни актове:

 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за регионално развитие
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за горите
 • Закон за водите
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Закон за ограничаване изменението на климата
 • Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 53 от 28 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г.)
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС) (Обн. ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр.67 от 23 август 2019 г., изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)
 • Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ЗЕ) (Обн. ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., бр. 77 от 4 октомври 2016 г. и бр. 76 от 27 септември 2019 г.).
 • Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от ВИ (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011г., изм. и доп. ДВ,  бр. 54 от 2012 г., изм. бр. 24 от 2013 г. и бр. 42 от 9 юни 2015 г.)
 • Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял
  на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от ВИ в транспорта (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр.70 от 9 септември 2011 г.,изм. и доп.ДВ, бр 63 от2014г., изм. ДВ, бр.42 от 9 юни 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19 март 2019г.)
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на
  строежите (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г. изм. многократно посл. изм.
  ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г. и бр. 68 от 2021 г.)
 • Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност на сгради (ЗУТ и ЗЕЕ)
  (Загл. изм. -ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. -ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)(Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 21 ноември 2017 г.)
 • Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
  битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.
  и изм. ДВ. бр.7 от 25 януари 2022г.).
 • Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
  2021 – 2030 г.
 • Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния
  сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
 • Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Други национални стратегически документи:

 • Национална жилищна стратегия, 2017-2030 г.
 • Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.
 • Национален отчетен план за горите, съдържащ референтното ниво за горите на
  България за 2021-2025 г.
 • Национален план за управление на отпадъците, 2021-2028 г.1

Дейност 2: Анализ на изброените нормативни документи и набелязване на разминавания, неточности и празноти по отношение на тяхното изпълнение от местните власти на територията на цялата страна.

Дейност 3: Изготвяне на препоръки за промени в изброените закони, наредби, планове, програми и нормативни актове с цел преодоляване на всички разминавания, неточности и празноти, открити след анализа.

Срок за изпълнение e 01.11.2022-30.04.2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят следва да отговаря на следните изисквания:

Квалификация: Висше образование, степен „Бакалавър“

Професионален опит: Юридическо образование и/или минимум 5 години опит в изпълнението на проекти в областта на енергийната ефективност или възобновяемите енергийни източници или енергийни проекти, свързани с разработване на анализи и/или доклади и/или стратегии и/или програми.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Общата прогноза стойност за изпълнение на услугата е до 2500 евро или 4889,57 лева с вкл. ДДС за целия срок на договора.

Харесайте ни във Facebook