На 15.10.2017 г. стартира нов проект за насърчаване на енергийния мениджмънт в общински сгради. Водещ партньор е немската организация Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH. Участват още СОФЕНА – България, ENERGAP – Словения и KREA – Литва.

Енергийното потребление в сгради от административния сектор генерира 15% от годишните емисии на CO2 в Германия. Директивата за сградния фонд на ЕС се съсредоточава върху обществените сгради, защото те работят и като добър пример, който може да постигне мултиплициращ ефект. Изпълнението на проект за енергиен мениджмънт в общински сгради (EM) е свързан с дългосрочното управление на енергопотреблението и постигането на спестявания чрез устойчиви методи. Предвижда се провеждането на пилотен проект за внедряване на ЕМ, за да се събере опит с участието на общини.

Основни цели на проекта са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез:

-международен обмен на ноу-хау и обучения – разкриване на реалната полза за общините – разработване на нови и иновативни начини за изпълнение и финансиране на EM

Проектът има за цел да илюстрира добрата практика на EM и да генерира услуги, идеи и опит, коитода предаде на по-високите политически нива.

За да бъде по-ефективен, той ще включва и дейности по насърчаване на общините и установяване на устойчиви структури и процеси.

Харесайте ни във Facebook