Архив

На 20-21 октомври 2016 година, в град Паневезис, Литва, стартира проект SMARTEL по програма Еразъм +.
Целта на проект SMARTEL е да се разработят съвременни образователни ресурси и материали за професионалното образование и обучение за електротехници, като се наблегне на необходимостта от умения в дигиталната и зелена област. В проекта участват партньори от сферата на професионалното образование и обучение по интелигентно измерване и автоматизация в сгради, от сферата на научните изследвания и иновации, както и представители на сектора.

Понастоящем ПОО за електротехници е фрагментирано и непълно, не се акцентира върху съвременното интелигентно измерване, както и върху нуждите на пазара от автоматизация на дома. Проектът допринася за подготовката на обучителни програми за екологични технологии, съчетано с цифрови умения, като цели да стимулира обучения от производителите на интелигентни измервателни уреди и автоматизация за дома.
СОФЕНА участва в проекта със своята експертиза в сферата на енергийната ефективност и натрупан опит в консултирането и обучението по ЕЕ и ВЕИ.

Харесайте ни във Facebook