Архив

Наръчникът е създаден в рамките на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наръчникът е предназначен за ползване от енергийни мениджъри и специалисти както от големи фирми и промишлени системи, имащи задължения по ЗЕЕ, така и от малки и средни предприятия с амбиции за повишаване на тяхната енергийна ефективност. В разделите на Наръчника са формулирани насоки за събиране и анализиране на информация за потреблението на енергия; практическите действия по изграждане, мониторинг и подобряване на системите за енергийно управление; прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност на основни групи енергийни потребители; изграждане на енергийна информационна система. Посочени са добри практики във всяка от разглежданите области. Включен е списък от значителен брой публикации и източници на информация по темите в наръчника. Специален акцент е поставен на изискванията и процедурите по въвеждане на международния стандарт по енергийно управление БДС EN ISO 50001. В своя обхват наръчникът дава обща представа за важните области на внимание в процеса на формиране и изпълнение на фирмената политика по енергийна ефективност. Отделните раздели могат да се ползват и според възникващите конкретни проблеми в управлението на енергопотреблението.

Електронна версия на наръчника може да изтеглите от тук: Наръчник по управление на ЕЕ в предприятията

Харесайте ни във Facebook