Транснационален тематичен семинар за финансирането на енергийната ефективност на сгради и
Транснационална среща за обмен на добри практики, демонстриращи ползата от енергийното им обновяване

В срещите освен българските участници от Софийска енергийна агенция – СОФЕНА и Областна администрация – Габрово, участие взеха партньорите по проекта от Гърция, Словения, Румъния и Италия. Като домакин на двете събития СОФЕНА покани и други български и чужди организации да споделят своя опит и практики по подобряване на енергийната ефективност на сгради, като резултат от дейността им по изпълнението на европейски проекти.
По време на тематичния семинар за финансирането на енергийната ефективност на сгради бяха представени резултатите от проведеното проучване на използваните финансови и други фискални инструменти за подобряване на енергийните характеристики на сгради в страните/ регионите на деветте партньора по проекта. В резултат на информацията от анкетирането на партньорите, СОФЕНА изготви доклад с подробен анализ на програмите за финансиране в страните от Югоизточна Европа, а участниците от Гърция, Словения, Румъния, Италия и България споделиха своя опит и дадоха препоръки относно прилаганите финансови източници за стимулиране на енергийната ефективност на сгради.
На срещата за обмен на добри практики СОФЕНА запозна присъстващите с участието си в проект ENTRANZE по програма IEE, както и в проект STACCATO, по който се извършва обновяване в болница УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, като се въвежда интелигентно управление на отоплението и се инсталират фотоволтаични панели и колектори за топла вода на покрива на сградата.
Представители на Столична община споделиха своите идеи по проект ЕnVision’2020 за енергиен фортсайт и подготовка на енергийни стратегии в страните от Югоизточна Европа, а съвместно с Европейски институт по труда запознаха присъстващите с резултатите от проведения конкурс за идеен проект на екоселище в района на София по проект MILD HOME по програмата за ЮИЕ.
Експертите от Черноморския регионален енергиен център представиха разработката си по проект Transparense по програма IEE относно проучването на договорите за енергийно изпълнение, а Енергиен център София запозна участниците с практическите препоръки по проект BUY SMART+ относно зелени поръчки на сгради, строителни материали/компоненти, енергийно-ефективно осветление, както и с инструментите за изчисляване на разходите през жизнения им цикъл и за сравняване на оферти за избор на най-икономически изгодна такава.
Колегите от Енергийна агенция – Пловдив отчетоха постигнатото от тях по VERYSchool – проект за интеграция на интелигентно LED осветление, измерване и софтуер за енергийна симулация и управление.
Участниците от ЕnEffect и EcoEnergia споделиха своя опит във връзка с изпълняваните от тях европейските проекти в сферата на енергийната ефективност, а партньорите от провинция Перуджа, Италия, представиха проект GRASP по програма MED за интелигентни и зелени е-поръчки за ВЕИ и ЕЕ решения.
Срещата завърши с обсъждане на добрите практики и формулиране на изводи и препоръки по темата, които ще бъдат включени в отчетните документи на проект TRACE.
През последния ден се проведе учебно посещение и участващите имаха възможност на место да се запознаят с процеса на енергийното обновяване в болница УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ по проект STACCATO по инициативата CONCERTO, съфинансирана по 6-та РП на ЕС.

Харесайте ни във Facebook