Архив

На 15,16 и 17 юли 2013 г. Столична община, съвместно с фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Софийска енергийна агенция СОФЕНА, проведе поредица от работни срещи по Проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” – EnVision 2020” с представители на различни структури, участващи в процеса на формулирането и прилагането на стратегии и политики в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Участие в консултативната среща на 15-ти юли взеха районни кметове, експерти от общинската администрация и Министерството на регионалното развитие, представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, „Топлофикация София“ ЕАД, „ЧЕЗ България“ ЕАД, неправителствени организации и др. Бяха представени основните цели и предстоящи дейности по проект EnVision 2020 и анализ на местния енергиен сектор и енергопотреблението на територията на Столична община. Предмет на дискусията бяха редица практически въпроси, свързани с възможностите за прилагане на съвременни енергоефективни технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сгради с обществено значение.

На 16 и 17 юни се проведоха експертни работни за идентифицирането на ключови технологии за устойчиво енергийно развитие. Активно участие в тях взеха екперти, учени и представители на бизнеса, както и представители на международните партньори на Столична община по проекта от Гърция, Италия, Румъния и Хърватска. Приложена беше „форсайт методологията“ за обсъждане и постигане на съгласие за развитето на три направления – конвенционална енергия, енергия от биомаса и ВЕИ. В рамките на всяка работна група бяха идентифицирани ключови енергийни технологии, които ще бъдат предложени за гласуване в онлайн проучване в периода октомври-ноември 2013 г. Получените резултати ще бъдат използвани при изготвянето на т.нар. „технологична карта“ за енергийно развитие на София.

Столична община е водещ партньор по проект EnVision 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“. Партньори по проекта са: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, (България); Софийската енергийна агенция СОФЕНА, (България), Регионалната агенция за развитие на Букурещ, (Румъния), Институт за устойчиво използване на енергията, (Словения), Община Солун, (Гърция), Община Фермо, (Италия), Община Потенца, (Италия), Община Загреб, (Хърватска), Община Хановер, (Германия).

Харесайте ни във Facebook